Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve VERBİS’ e kayıt hk.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve VERBİS’ e kayıt hk.

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı amaçlayan ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07/04/2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Anılan kanunda;

– “Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi”

– “Veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi”

– “Kişisel veri işleme; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.

Öte yandan, Kanunun ilgili maddesinde “Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur.” düzenlemesine yer verilmiş, Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000-Türk Lirasından 1.000.000-Türk Lirasına kadar idari para cezası verileceği belirtilmiştir.

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan meslek odaları, esnaf odaları birlikleri ve mesleki federasyonların veri sorumlularının kişisel verileri işlemeye başlamadan önce Sicile kayıt yaptırmaları zorunludur.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 23/06/2020 tarih ve 2020/482 sayılı kararı 25/06/2020 tarih ve 31166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, teşkilatımızın da dahil olduğu kamu kurum ve kuruluşlarının veri sorumlularının, Sicile kayıt yükümlülükleri 31/12/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve VERBİS’ e kayıt ile ilgili Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve bilgilendirme videosu aşağıda yer almaktadır.

 

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

 

BİLGİLENDİRME VİDEOSUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

 

VERBİS İLE İLGİLİ SORULARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ…