Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının Ünvan Değişikliğine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

11 Ağustos 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30151
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARININ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE

İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 13/11/2015 tarihli ve 29531 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlar Odalarının Unvan Değişikliğine İlişkin Tebliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Odaların unvan değişikliğinde,” ibaresi “İhtisas odalarının unvan değişikliğinde,” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Unvan değişikliği, ön iznin alındığı tarihten itibaren 6 ay içinde yapılacak genel kurul toplantısında karara bağlanır, aksi takdirde ön izin geçerliliğini yitirir. Unvan değişikliği, genel kurulun gündeminde yer alır ve üyelerin bilgisine sunulur. İlan edilen gündemde yer almadıkça genel kurul üyelerinin teklifi olsa dahi unvan değişikliği genel kurulda görüşülemez.”

“(7) Unvanın, genel kurul toplantı nisabının sağlanamaması veya karar nisaplarına uygun olarak kabul edilmemesi nedenleriyle değiştirilememesi durumunda, daha sonra yapılacak genel kurul toplantılarında unvan değişikliğinin görüşülebilmesi için sürecin yeniden başlatılması gerekir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.