6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN

Bilindiği üzere 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan kanunda kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkânı, kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi, ihtilaf aşamasındaki borçların sulh yoluyla sonlandırılması, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılması, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi ile 6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması imkânları getirilmiş olup ilgili Kanunun Tam Metni, Tebliğ ve Kanun Rehberi aşağıda yer almaktadır.

Anılan kanunun Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarını ilgilendiren “Diğer Hükümler” başlıklı 11. Maddenin 8. Fıkrası gereğince 30.06.2016 tarihine kadar; esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna olan katılma payı borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti 30 Kasım 2016 tarihine kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.

6736 sayılı Kanun gereğince borç yapılandırmasından faydalanmak isteyen Odalarımızın 31 Ekim 2016 tarihine kadar Federasyonumuza başvurmaları gerekmektedir. Aksi takdirde 5362 sayılı Kanunun 61’ inci maddesinin 9 uncu fıkrasına göre alacağın tahsili için gecikme zammı da hesaplanarak doğrudan icra dairelerine başvurulacaktır.

Bilgi edinilmesini önemle rica ederiz.

Kanun Metni İçin Tıklayınız…

Kanun Rehberi İçin Tıklayınız…

6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği İçin Tıklayınız…