50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden hizmet alma zorunluluğu 31/12/2023 tarihine ertelenmiştir.

 

28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ un 10. Maddesi gereğince *50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden hizmet alma zorunluluğu 31/12/2023 tarihine ertelenmiştir.*

 

7252 SAYILI DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MADDE 10 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2020” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Kanunun;

  1. a)(Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.)6 ve 7 nci maddeleri;

1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 31/12/2023 tarihinde yürürlüğe girer.