İSG Risk Analizi ve Değerlendirme

Bilindiği üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun; çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar hariç olmak üzere, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacaktır.

6331 sayılı Kanun kapsamında çıkarılan. “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmiştir.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Risk Değerlendirme Rehberi esas alınarak odalarımız ile bağlı esnaf ve sanatkârlarımız tarafından Risk Analiz ve Değerlendirme Tablosu hazırlanması gerekmektedir.

Federasyonumuzca hazırlanan örnek tablo aşağıda yer almaktadır.

……………………………………………….. ODASI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

RİSK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME TABLOSU

YER OLASI TEHLİKELER TEHLİKEDEN ZARAR GÖRECEK  KİŞİLER RİSK DERECESİ TEHLİKEDEN ZARAR GÖRME NEDENLERİ TEHLİKE İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER ÖNLEM ALAN PERSONEL

AD, SOYAD, İMZA, TARİH

TEBLİĞ EDEN

AD, SOYAD, İMZA, TARİH

Başkan odası, genel sekreter odası, mutfak vb. bölümlerden oluşan bir büroyu örnek verecek olursak,  Başkan odası, genel sekreter odası ve mutfağa göre tablonun ayrı ayrı hazırlanması daha faydalı olacaktır.

Hazırlanan bölümün ismi “Yer” sütununa,

Her bir bölümdeki tüm elektronik ve elektrikli eşyalar, bilgisayarlar, yüksek dolaplar vs. oluşacabilecek tehlikeler tabloda yer alan “Olası tehlikeler” kısmına,

Tehlike anında zarar görecek olan kişiler, “Tehlikeden zarar görecek kişiler” kısmına,

Tehlikenin oluşma durumuna göre Düşük, Orta veya Yüksek tehlike dereceleri “Risk derecesi” kısmına,

Tehlike meydana geldiği anda personele vereceği zarar “Tehlikeden zarar görme nedenleri” kısmına,

Tehlikenin meydana gelmemesi için alınması gereken önlemler, “ Tehlike için alınması gereken önlemler” kısmına,

Tehlikeye karşı önlem alan personel “Önlem alan” kısmına ve Tebliğ eden amirin ise “Tebliğ eden” kısmına yazılması ve imzalanması gerekmektedir.

Ayrıca deprem, su baskını, yangın, stres, kayma düşmeler, temizlik,  hijyen vb. gibi genel tehlikelerin oluşturduğu bir tablonun yukarıdaki formatta hazırlanması faydalı olacaktır.

Tablonun en kısa sürede hazırlandıktan sonra oda veya işyerlerinde muhafaza edilmesi ve yapılacak olan denetimlerde görevlilere ibraz edilmesi gerekmektedir.

   6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yukarıda belirtilen Yönetmelikler ile getirilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde idari para cezalarının uygulanacağı öngörülmektedir. Bu itibarla; odalarımız ile esnaf ve sanatkârlarımızın idari yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları için gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.